Stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2020r. UCHWAŁA NR XV/125/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XV/125/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1170/ Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

 1. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca - 660,00 zł
 2. równej lub większej niż 22 miejsca - 1.500,00 zł
 1. od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 564,00 zł
 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 756,00 zł
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł
 1. od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 900,00 zł.
 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
 1. dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
 1. poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 264,00 zł.
 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017r. Nr XXXIX/282/17 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017r. poz. 11416)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2020 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2020r. UCHWAŁA NR XV/125/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2019 09:11