Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.

Uchwała Nr V/35/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 21 stycznia 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm./, art. 6b, 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm./ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1821 z późn. zm./; Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. ust. 1 pkt. 12) otrzymuje brzmienie: "Pana Sylwestra Maciocha na terenie sołectwa Kobylin".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2019 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż