INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu"

Grójec, dn. 20.12.2019 r

WI.271.32.2019.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zamieszcza informacji  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm:

 

OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Wygonowa 81/13

45-402 Opole

 

DAN BUD Damian Łuczyk

Szumsko 63

26-035 Raków

 

270.046,24  zł

72 m-ce

10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

2.

 

TANGA Bartłomiej Turski

Lesznowola

Ul. Polna 3

05-600 Grójec

 

80.000,00  zł

36 m-cy

27 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 90.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

..........................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2019 13:20