Znak sprawy: WI.271.34.2019.KOI                                                           Grójec, 23.12.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa  odławiania psów z terenu gminy Grójec w 2020 roku w ilości  90 szt. Czynności do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

a)  przyjęcie zgłoszenia od Straży Miejskiej w Grójcu,

b) odłowienie wskazanego bezpańskiego psa, wykonanie zdjęcia psa,

c)  transport pojazdem Wykonawcy odłowionego psa do weterynarza lub schroniska dla psów,

d)  powiadomienie Straży Miejskiej w Grójcu o miejscu pobytu psa,

e) czipowanie odłowionego psa,

f) umieszczenie zdjęcia psa z opisem na portalu społecznościowym.

2. Odłowione psy dostarczane będą do własnego punktu weterynaryjnego Wykonawcy lub schroniska dla zwierząt, z którym Wykonawca będzie miał podpisaną aktualną umowę. Koszty przekazania i utrzymania zwierząt w schronisku ponosi Wykonawca. To na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek aby posiadał umowę ze schroniskiem, które zapewni aby:

 1. do schroniska dla  zwierząt, przyjmowane były odłowione psy z terenu gminy Grójec  
 2. przyjmowane  do schroniska dla zwierząt odłowione psy objęte były opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:

     - pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
       z   dostępem  do  światła  dziennego,  umożliwiającym  zwierzętom   swobodne  poruszanie  się,

      - karmy odpowiedniej dla psów,

      - stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

c)   zapewniona została opieka  weterynaryjna  bezdomnym  zwierzętom w okresie  kwarantanny  i  dalszego  ich pobytu w schronisku.

d)   psy przebywające w schronisku zostały szczepione przeciwko wściekliźnie.

e)   zapewniono leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie.

f)   zapewniono  poszukiwanie nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt.

g)   przekazywanie    zwierząt  do  adopcji   (po  przebytej  kwarantannie   w   schronisku)  osobom 

      zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

 1. zapewniono kastrację i sterylizację zwierząt w celu zmniejszenie ich populacji.

Wykonawca w sytuacji umieszczenia psa w schronisku będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska z terenu gminy Grójec.

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy  zamówień  uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia takie zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Główny kod CPV:  98380000-0: usługi psiarni
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 1 stycznia 2020 r.

data zakończenia: 31 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do działalności gospodarczej w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie dla przewoźnika zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań;

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grójec zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

- Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  50 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

   a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że prowadzi całodobowy punkt weterynaryjny  lub posiadał podpisaną umowę z całodobowym punktem weterynaryjnym, który będzie świadczył takie usługi na rzecz Wykonawcy;

  b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał atestowany sprzęt i urządzenia, przy pomocy których  zwierzęta będą odławiane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998 r. nr 116, poz. 753);

   c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje pojazdem (środkiem transportu) – min. 1 szt., przystosowanym do przemieszczania zwierząt, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz spełniający wymagania określone w  § 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grójec wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLIV/335/13,

b) wykaz posiadanego atestowanego sprzętu i urządzeń, przy pomocy których  zwierzęta będą odławiane (załącznik nr 4 do SIWZ)

c) wykaz posiadanych pojazdów (środków transportu) wraz z fotografią przystosowanych do przemieszczania zwierząt, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz spełniających wymagania określone w   § 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13 (załącznik nr 5 do SIWZ).

d) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu do przewozu zwierząt;  

e)  kopia umowy ze schroniskiem, w którym Wykonawca będzie umieszczał odłowione psy,

f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

g) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na potwierdzenie, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku za przestępstwa na  zwierzętach.

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 3. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

      Odległość siedziby Wykonawcy od Grójcu – 20%

     Czas reakcji na zgłoszenie – 20 %

 

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W takim przypadku zmianie może ulec, np. zakres przedmiotu umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy.

b) zwiększenia  zakresu rzeczowego (w sytuacji np. pojawienia się większej ilości bezdomnych psów) na każdym etapie realizacji zamówienia.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 31 grudnia 2019 r. godzina: 10:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,    05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

 

 1. Otwarcie ofert:

Data: 31 grudnia 2019 r., godzina: 10:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

     Paulina Furmańczyk – tel. 48 664 30 91 wew. 67; email: p.furmanczyk@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 638325-N-2019; data zamieszczenia: 23 grudnia 2019 r.         

 

 


               Burmistrz

.........................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn: "Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:23.12.2019 10:37
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:23.12.2019 10:37