INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."

Grójec, dn. 23.12.2019 r.

WI.271.33.2019.KOI-1

 

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.”

 

 

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Ilość zamiatarek chodnikowych

Warunki płatności

1.

MAC-ROY s.c.

Maciej Kaliński, Irenausz Rejer

ul. Orzeszkowej 15

05-600 Grójec

 

99.654,08 zł

2

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 100.000,00 zł brutto  

Termin realizacji  zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

...........................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 10:44