INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec"

WI.271.35.2019.KOI-1                                                 

                                                    Grójec, 31.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec.”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena wykonania usługi brutto

Doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej

Czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od zgłoszenia

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

P.H.U. „EL-BO”

Piotr Wąsiewicz

Al. Niepodległości 91

05-600 Grójec

 

181.639,02 zł

10 lat

18 godz.

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 175.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia:  do 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

.............................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż