WI.271.33.2019.KOI-3                                                                             Grójec, dn. 2 stycznia 2020 r.

                                              

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

max. 80 pkt

Liczba punktów w kryterium „Ilość zamiatarek chodnikowych”

 

max. 20 pkt

Łączna liczba punktów

 

1.

 

 

 

 

MAC-ROY s.c.

Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer

ul. Orzeszkowej 15

05-600 Grójec

 

80 pkt

20 pkt

100 pkt

 

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

 Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 80%   (80 pkt),  ilość zamiatarek chodnikowych – 20 % (20 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

MAC-ROY s.c.

Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer

ul. Orzeszkowej 15

05-600 Grójec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

 

Zastępca Burmistrza

........................................

Jarosław Rupiewicz

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:02.01.2020 10:19
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:02.01.2020 10:23