STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT

STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
STRAŻNIK – 1 ETAT

Nazwa: Komendant Straży Miejskiej w Grójcu ogłasza nabór na stanowisko strażnika miejskiego (1 etat).

Ogłaszający: Andrzej Jakubiak

Wymagania niezbędne:

Wymagania obligatoryjne określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich) (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1795.)

 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone 21 lat;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • posiada stan zdrowia oraz sprawność fizyczną pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie;
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia spraw o wykroczenia;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • przebyte szkolenie podstawowe strażników gminnych /miejskich/ (osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych /miejskich/ w trakcie zatrudnienia);
 • podjęcie pracy od 15 lutego 2020 roku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy. Jest to praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne wymagająca szczególnej koncentracji wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością. Do zakresu zadań należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2016 z późn. zm.);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia, , opracowywanie pism i wniosków o ukaranie.

 

Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać:

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • podpisana klauzula informacyjna;
 • kserokopia stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z pózn. zm.) .

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Straży Miejskiej  w Grójcu, ul. Armii Krajowej 5, 05 – 600 Grójec lub za pośrednictwem poczty w terminie do 25 stycznia 2019r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem na kopercie„ Oferta zatrudnienia na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Grójcu”.

 

 

 

 

 

Inne informacje:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej w oparciu o jej wyniki Komisja Konkursowa przedstawi imienny wykaz kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 

Komendant Straży Miejskiej w Grójcu

/-/ Andrzej Jakubiak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2020 15:07