BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.02.01.2020r.

 

GP. 6733. 46. 2019. ID

        OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.1.2020

w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              

         Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Pawła Trochymiuka - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacja światłowodową,  na działkach  nr 110, 111, 113/2, 113/1, 112/3 i 112/2 położonych w miejscowości Mięsy gm. Grójec”.

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
ZASRĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.1.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Data publikacji:02.01.2020 15:20
Informację aktualizował:Dariusz Iwańczyk
Data aktualizacji:02.01.2020 15:20