BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC                                  Grójec, dn. 03.01.2020 r.

         05-600 Grójec

      ul. J. Piłsudskiego 47

 

GP.6220.14.2019.BJU

 

OBWIESZCZENIE nr WO.0050.3.2020

- na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.), w związku z art. 49 i art. 97 § 1, ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), zawiadamiam strony oraz

- na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.), zawiadamiam społeczeństwo,

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 obręb Kobylin, gm. Grójec w m. Kobylin”, prowadzonego na wniosek P. Marka Dębińskiego, do czasu przedłożenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym strony postępowania oraz zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 4, w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec przed wydaniem decyzji.

Informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
ZASRĘPCA BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE nr WO.0050.3.2020 o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie adminitracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Data publikacji:03.01.2020 11:51
Informację aktualizował:Justyna Kowalczyk
Data aktualizacji:03.01.2020 11:51