WI.271.35.2019.KOI-3                                                                             Grójec, dn. 7 stycznia 2020 r.

                                              

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”

W terminie składania ofert tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej”

Liczba punktów w kryterium ”czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od zgłoszenia”

 

Łączna liczba punktów

 

 

1.

 

P.H.U. „EL-BO”

Piotr Wąsiewicz

Al. Niepodległości 91

05-600 Grójec

 

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była: cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%   (60 pkt), doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej – 20 % (20 pkt) oraz czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia – 20 % (20 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

P.H.U. „EL-BO”

Piotr Wąsiewicz

Al. Niepodległości 91

05-600 Grójec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

 

Burmistrz

...........................

Dariusz Gwiazda

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:07.01.2020 14:37
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:07.01.2020 14:37