INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."

Grójec, dn. 15 stycznia 2020 r.

WI.271.34.2019.KOI-6

Informacja o unieważnieniu postępowania
 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej ustawa Pzp, informuje   o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którego treścią: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 

Uzasadnienie faktyczne:

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegającej na błędach w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z zasadami opisywania przedmiotu zamówienia, sprecyzowanymi przez ustawodawcę w art. 29 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

 Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w tym po wyjaśnieniach ofert złożonych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu stwierdził niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia oraz postanowień SIWZ, w których określono niezbędne informacje do wyliczenia ceny. W konsekwencji Zamawiający w formularzu oferty wyszczególnił ceny jednostkowe  za poszczególne przypadki usługi tj. za:

  • odłowienie psa i przekazanie do adopcji
  • odłowienie psa i przekazanie do schroniska
  • odłowienie psa i zwrot właścicielowi
  • odłowienie psa i przekazanie do eutanazji.

W toku niniejszego postępowania oferty złożyło trzech Wykonawców, których ceny jednostkowe są nieporównywalne, np. za odłowienie psa i przekazanie do adopcji każdy  z Wykonawców zaproponował skrajnie różne ceny tj. „1 zł”, „100 zł” oraz 1.300 zł”.  Zamawiający zwrócił się do poszczególnych Wykonawców o stosowne wyjaśnienia. Po złożeniu przez Wykonawców wyjaśnień Zamawiający uznał, iż opis przedmiotu zamówienia, zapisy SIWZ-u oraz formularza ofertowego zawierają błędy, opisane są w sposób niejednoznaczny  i niedokładny, bowiem wyszczególnione przypadki wykonania usługi zostały  różnie zinterpretowane przez Wykonawców, co wpłynęło na sposób obliczenia przez Nich poszczególnych cen. W konsekwencji Zamawiający nie jest w stanie porównać złożonych ofert   i nie jest możliwe zawarcie prawidłowej umowy na wykonanie w/w usługi.

W tym stanie rzeczy kontynuowanie przez Zamawiającego niniejszego postępowania, obarczonego wadami łączyłoby się z naruszeniem podstawowych zasad postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonych w przepisach ustawy Pzp. W konsekwencji zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa jako niezgodna z prawem byłaby obarczona wadą nieważności (art. 14 ustawy Pzp w związku z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie ogłosi powtórnie postępowanie przetargowe w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia.

           Burmistrz

...........................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż