INFORMACJE O PROGRAMIE

Informacje o Programie

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W  GMINIE GRÓJEC

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin.

Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta. Opiera swą działalność na podstawie:

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t. j. Dz. U, z 2018 r. poz.2137 ze zmianami ),
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 3. Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 1916 ), zwanym dalej Narodowym Programem Zdrowia
 4. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2018r poz.1508 ze zmianami )
 5. Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku 9 Dz. U. z 2017r poz. 697 )
 6. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030),

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie i Mieście Grójec na 2019 rok.

Cele programu:

1. Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Grójec oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

 2. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków itp., wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, integrację i reintegrację społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych.

Do działań GKRPA związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w szczególności należy:

1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

 

3. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 •  prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

4. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami

fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

5. prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU:

 1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze.

 2. Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJE O PROGRAMIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż