OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

  OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 

 

PODSTAWA PRAWNA

    KONTROLI

 

1. Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze. zm.).

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1829 ze zm.)

 

 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI

 Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 

 

   

 

 PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ

Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji.

 

 

 ETAPY KONTROLI

1.Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

2. Przed przystąpieniem do kontroli przedstawienie  upoważnienia do kontroli przez osoby do niej upoważnione.

3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w czasie i zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli.

4. Sporządzenie protokołu kontroli.

5. Postępowanie pokontrolne (np. wystąpienia pokontrolne, postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń).

   ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 

 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

1. Punkty sprzedaży alkoholu, w stosunku do których wpływają skargi, w których zostały przeprowadzone interwencje.

2. Przestrzeganie odpowiednich warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:

  • posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • dowody potwierdzający opłaty na korzystanie z zezwoleń,
  • sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,
  • nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  • przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

3. Prawidłowość danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

 

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli zawarte są w art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

1. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego przedsiębiorcy
2. Przedstawiciele organu kontrolnego posiadają upoważnienia do przeprowadzania kontroli.
3. Kontrole wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

Dokumenty sporządzone podczas kontroli:

  • protokół kontrolny,
  • inne ( w razie potrzeby).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż