GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W GRÓJCU

GMINNA  KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW   ALKOCHOLOWYCH  W  GRÓJCU

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.)  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

  Siedziba Komisji i jej skład

 

Siedzibą Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom jest Pani Dagmara Ogłozińska.

Telefon:  789 176 322

Ares e-mail do kontaktu: dagmara.oglozinska@grojecmiasto.pl 

Adres korespondencyjny:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.

Al. Niepodległości 6a

05-600 Grójec

z dopiskiem GKRPA 

Skład komisji:

 • Dagmara Ogłozińska - przewodnicząca komisji
 • Marzanna Winiarska - członek komisji
 • Magdalena Gądek  - członek komisji
 • Edyta Pietrzak  - członek komisji
 • Henryk Zając - członek komisji
 • Andrzej Jakubiak - członek komisji  

 

 

 

Do podstawowych działań Komisji należy przede wszystkim:

 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.
 3. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
 4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 5. Tworzenie bazy materialnej , organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Przygotowywanie diagnozy lokalnych problemów uzależnień, niezbędnej w ocenie skuteczności działań.
 7. Prowadzenie kontrolnej działalności w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem , w szczególności w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim.
 8. Wydawanie opinii w sprawie wydawania i cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 9. Udział w pracach Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W GRÓJCU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż