ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.12.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.12.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.12.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2020 16:19