Grójec, dnia   16 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na „ Usuwanie pojazdów z dróg  i umieszczanie  ich  w miejscu dozorowanym - parkingu ” proszę o przedstawienie oferty dotyczącej:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje usuwanie pojazdów z dróg i umieszczenie ich w miejscu dozorowanym w przypadkach określonych w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 845)  z terenu Gminy Grójec.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

Usuwaniu pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Gminy Grójec i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym – parkingu.

 1. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności bezpieczne przetransportowanie pojazdów na wyznaczony przez Zamawiającego parking, w tym:
 1. dojazd do pojazdu będącego przedmiotem zgłoszenia,
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia pojazdu przed załadunkiem i przekazanie jej Straży Miejskiej,
 3. załadunek pojazdu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu,
 4. przemieszczenie na wyznaczony przez Zamawiającego parking,
 5. rozładunek pojazdu na parkingu,
 6. właściwe ustawienie pojazdu na parkingu.

 

3. Świadczenie usług w sposób ciągły, w systemie 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem całodobowej łączności telefonicznej.

 1. Czas dojazdu Wykonawcy na miejsce holowania wynosi 3 godziny od chwili powiadomienia telefonicznie przez Straż Miejską.
 2. Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze i możliwości techniczne mogące wykonać przedmiot niniejszej umowy.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za holowanie, transport, parkowanie pojazdów, ich części oraz innych rzeczy w trakcie świadczenia usługi.
 4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym, od wszystkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ważności polisy OC przez cały okres obowiązywania umowy.
 6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 7. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

 1. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów :
 1. co najmniej jeden oznakowany pojazd przystosowany do usuwania z każdego miejsca (na terenie gminy Grójec) wskazanego przez uprawniony podmiot pojazdów o masie do 3,5 t oraz do usuwania, motoroweru, motocykla,
 2. co najmniej jeden oznakowany pojazd do usuwania z każdego miejsca (na terenie gminy Grójec) wskazanego przez uprawniony podmiot pojazdów o masie powyżej 3,5t.

 

 1. Termin przedmiotu zamówienia:

do dnia 03.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

 1. Szacunkowe ilości pojazdów do odholowania:
 1. motorowery/motocykle - 1 szt.,
 2. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 5 szt.,
 3. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. - 1 szt.

 

II WARUNKI UDZIAŁU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością w zakresie usuwania, przemieszczania pojazdów z dróg.

 

 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Wzorem Umowy i zobowiązuje się   w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
 2. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym przedłoży następujące dokumenty:
 1. kopię aktualnego dokumentu uprawiającego do wykonania transportu drogowego we wskazanym zakresie - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.),
 2. wykaz samochodów do usuwania pojazdów,
 3. aktualny odpis z CEIDG lub KRS,
 4. kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usuwania, przemieszczania pojazdów z dróg.

 

 1. Tryb oceny oferty i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

1. Kryterium oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

 

Cena za odholowanie, motoroweru, motocykla - (P1)

 

5%

Cena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  - (P2)

 

 

90%

Cena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – (P3)

 

5%

 
 1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

P = P1 + P2 + P3

gdzie:

P - łączna liczba punktów

 

P1 - liczba punktów w kryterium „za odholowanie, motoroweru, motocykla”, najniższa cena / cena oferty badanej x 5% x 100 pkt.

 

P2- liczba punktów w kryterium „za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej  masie całkowitej do 3,5 t”, najniższa cena / cena oferty badanej x 90% x 100 pkt.

 

P3 - liczba punktów w kryterium „za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t” najniższa cena / cena oferty badanej x 5% x 100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która za wszystkie kryteria łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 1. Sposób przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – pokój 22 lub nadesłać pocztą. Na kopercie należy umieścić napis: „Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Gminy Grójec”.

 

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

 

Zamawiający:

Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

 

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14:00- decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

 

3 . Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

              Pan Andrzej Jakubiak - telefon (048) 664 33 88 -  Komendant Straży Miejskiej.

              e-mail: andrzej.jakubiak@grojemiasto.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
 2. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożone po terminie obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, czyli uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie wysłana do Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdów służących do holowania przed wyborem oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 8. Zamawiający zastrzega prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 9. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 10. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.

 

Burmistrz

………………………………

Dariusz Gwiazda

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe - Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:17.01.2020 08:11
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:17.01.2020 08:20