INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: - „Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu"

WI.271.32.2019.KOI-6                                                                                 Grójec, dn. 27 stycznia 2020 r.

                                  

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

max. 30 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej”

max. 10 pkt

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum firm:

OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Wygonowa 81/13

45-402 Opole

DAN BUD Damian Łuczyk

Szumsko 63

26-035 Raków

 

17,77 pkt

30 pkt

10 pkt

 

57,77 pkt

 

 

 

2.

 

TANGA Bartłomiej Turski

Lesznowola

Ul. Polna 3

05-600 Grójec

 

60 pkt

15 pkt

10 pkt

85 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

 Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%   (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji –  30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 2 złożona przez:

TANGA Bartłomiej Turski

Lesznowola

ul. Polna 3

05-600 Grójec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 85 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

Burmistrz

.....................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: - „Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2020 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż