Znak sprawy: WI.271.3.2020.KOI                                                             Grójec, 28.01.2020 r.

Zamawiający – Gmina Grójec

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa  odławiania psów z terenu gminy Grójec w 2020 roku w ilości 90 szt. Czynności do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

a)  przyjęcie zgłoszenia od Straży Miejskiej w Grójcu,

b) odłowienie wskazanego bezpańskiego psa, wykonanie zdjęcia psa,

c)  transport pojazdem Wykonawcy odłowionego psa do schroniska dla psów, z którym Wykonawca ma podpisaną obowiązującą umowę,

d)  powiadomienie Straży Miejskiej w Grójcu o miejscu pobytu psa,

e) niezwłoczne (tj. najpóźniej następnego dnia od odłowienia) umieszczenie zdjęcia psa z opisem na portalu społecznościowym odławiającego bądź schroniska oraz przesłanie zdjęcia do tut. Urzędu celem umieszczenia go na naszej stronie.

2. Odłowione psy dostarczane będą do schroniska dla zwierząt, z którym Wykonawca będzie miał podpisaną obowiązującą umowę. Koszty przekazania i utrzymania zwierząt w schronisku ponosi Wykonawca. To na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek aby prowadził schronisko lub posiadał umowę ze schroniskiem, które zapewni aby:

 1. do schroniska dla  zwierząt, przyjmowane były odłowione psy z terenu gminy Grójec
 2. przyjmowane  do schroniska dla zwierząt odłowione psy objęte były opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:

- pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
       z   dostępem  do  światła  dziennego,  umożliwiającym  zwierzętom   swobodne  poruszanie  się,

- karmy odpowiedniej dla psów,

- stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

c)   zapewniona została opieka  weterynaryjna  bezdomnym  zwierzętom w okresie  kwarantanny  i  dalszego  ich pobytu w schronisku.

d)   psy przebywające w schronisku zostały szczepione przeciwko wściekliźnie.

e)   zapewniono leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących wyzdrowienie.

f)   zapewniono  poszukiwanie nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt.

g)   przekazywanie    zwierząt  do  adopcji   (po  przebytej  kwarantannie   w   schronisku )   osobom

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

 1.  zapewniono kastrację i sterylizację zwierząt w celu zmniejszenie ich populacji.
 2. w schronisku dla zwierząt niezwłocznie (po przeprowadzeniu dwutygodniowej kwarantanny) obligatoryjnie powinno być wykonane czipowanie zwierzęcia oraz rejestracja numeru czip w bazie SAFE ANIMAL (https://www.safe-animal.eu/).

Wykonawca w sytuacji umieszczenia psa w schronisku będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przyjmowanych do schroniska z terenu gminy Grójec.

​II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy  zamówień  uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia takie zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Główny kod CPV: 98380000-0: usługi psiarni
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31 grudnia 2020 r.
 3. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do działalności gospodarczej w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie dla przewoźnika zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań;

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grójec zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

 a)  Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że prowadzi schronisko dla zwierząt  lub posiadał podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt;

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał atestowany sprzęt i urządzenia, przy pomocy których  zwierzęta będą odławiane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998 r. nr 116, poz. 753);

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje pojazdem (środkiem transportu) – min. 1 szt., przystosowanym do przemieszczania zwierząt, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz spełniający wymagania określone w  § 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września  2013 r. Nr XLIV/335/13.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 6. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie   o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na  terenie Gminy Grójec wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLIV/335/13,

2) wykaz posiadanego atestowanego sprzętu i urządzeń, przy pomocy których  zwierzęta będą odławiane (załącznik nr 4 do SIWZ);

3) wykaz posiadanych pojazdów (środków transportu) wraz z fotografią przystosowanych do przemieszczania zwierząt, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, oraz spełniających wymagania określone w   § 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 23 września 2013 r. Nr XLIV/335/13 (załącznik nr 5 do SIWZ);

4) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu do przewozu zwierząt;  

5)  kopia umowy ze schroniskiem, w którym Wykonawca będzie umieszczał odłowione psy,

6) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na potwierdzenie, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 1. Inne dokumenty
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
 3. informacja o podmiocie wspólnym – jeżeli dotyczy

IX. Informacje na temat  wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

          Odległość siedziby Wykonawcy od Grójca –  20 %

          Czas reakcji na zgłoszenie  – 20 %

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W takim przypadku zmianie może ulec, np. zakres przedmiotu umowy.

2) zwiększenia  zakresu rzeczowego (w sytuacji np. pojawienia się większej ilości bezdomnych psów) na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 4 lutego 2020 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47,  05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 4 lutego 2020 r., godzina: 12:15, Urząd Gminyi Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. (48) 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

Paulina Furmańczyk, tel: (48) 664 30 91 wew. 67 e-mail: p.furmanczyk @grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 507011-N-2020; data zamieszczenia: 28.01.2020 r.     

 

….…………………..
               Burmistrz Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn: "Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:28.01.2020 14:37
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:28.01.2020 14:46