INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2020 r."

Grójec, dn. 30.01.2020 r.

WI.271.1.2020.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Całoroczną konserwacje dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2020 r.”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Termin podjęcia robót

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

925.287,06 zł

24 m-ce

2 dni

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

2.

 

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

580.068,00 zł

24 m-ce

2 dni

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

3.

 

”KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe  

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

539.330,40 zł

24 m-ce

2 dni

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 550.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

..........................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2020 13:32