Grójec, dn.2020-02-04

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Grójec
(pełnomocnictwo z dnia 01.12.2019r. nr WO.0052.8.2019.ZI)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
podinspektora
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1282 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie praw lokatorów, o własności lokali, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych
- komunikatywność,
- samodzielność,
- umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu.
- wykształcenie średnie lub wyższe
- staż pracy minimum 3 lata

2.Wymagania dodatkowe:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
- wysoka kultura osobista
- posiadanie prawa jazdy kat. B
 
3. Główne obowiązki:
- rozpatrywanie podań lokatorów i udzielenia odpowiedzi na te pytania,
- kontrola utrzymania czystości w administrowanych budynkach i ich posesjach,
- prowadzenie spisu lokatorów i jego bieżąca aktualizacja,
- prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych – zakres administrowanych budynków
- pilne usuwanie technicznych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców w administrowanych budynkach,
- udział w odbiorze wykonywanych robót remontowych administrowanych budynków i dokonywanie wpisów do Książek Obiektów Budowlanych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- konserwacja oznakowania pionowego wraz z interwencyjnymi działaniami w tym zakresie,
- nadzór nad pracownikami gospodarczymi.

4.Warunki pracy:
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa oraz terenowa w zakresie administrowanych lokali
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia   w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 01.03. 2020 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV /życiorys/,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j.Dz.U.2019 poz.1282/,
 - oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w dokumentacji rekrutacyjnej innych danych osobowych, niż wymienione w art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy, przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, w celu postepowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora”.
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,/ określić charakter działalności /.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9 z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 17.02. 2019  roku  
Oferty, które wpłyną do ZGK w Grójcu  po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy
z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w ZGK  w Grójcu.

 

 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec (pełnomocnictwo z dnia 01.12.2019r. nr WO.0052.8.2019.ZI) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:04.02.2020 13:38
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:04.02.2020 13:38