INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."

Grójec, dn. 4 lutego 2020 r.

WI.271.3.2020.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena wykonania usługi brutto

Odległość siedziby Wykonawcy od Grójca

 

Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perro” Marzena Golańska

Schronisko dla zwierząt

Małe Boże 7a

26-804 Stromiec

132.840,00 zł

40 km

1 godz.

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

2.

 

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno

Ul. Słoneczna 37

05-505 Prażmów

126.360,00 zł

20 km

1 godz.

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 240.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia:  do 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Burmistrz 

........................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2020 14:53