Znak sprawy: WI.271.4.2020.KOI                                                               Grójec, 7.02.2020 r.

 

Zamawiający – Gmina Grójec

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: dostawy i montażu hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę oraz dostarczyć i dokonać montażu hali pneumatycznej  o wymiarach (30 x 62 m) nad boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1  w Grójcu. Oprócz tego należy wykonać: centralę nadmuchową, magazyn na halę oraz  przyłącza: gazowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania demontażu hali pneumatycznej po pierwszym sezonie eksploatacyjnym i ponownego montażu przed kolejnym sezonem eksploatacyjnym. Wykonawca w trakcie wykonywania tych czynności przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do sezonowego nadzorowania każdorazowego montażu i demontażu hali pneumatycznej w okresie gwarancji. O terminach realizacji czynności montażu i demontażu Zamawiający powiadomi Wykonawcę  z 14-dniowym wyprzedzeniem.  
 3. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia ostatecznego odbioru robót, przy czym nie może być on dłuższy niż 72 miesiące. Deklarowany w ofercie okres gwarancji ma istotny wpływ na ocenę ofert, gdyż stanowi jedno z jej kryteriów.
 4. W przypadku uszkodzenia hali pneumatycznej (powłoki) bądź wyposażenia hali Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu (godziny) zgłoszenia przystąpi do naprawy uszkodzonej hali lub wyposażenia. W przypadku gdy uszkodzeniu uległ element nieistotny za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

 • Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ,
 • Wzór umowy – załącznik nr  7 do SIWZ.

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. Główny kod CPV: 45230000-0 - budowa obiektów sportowych;

45212225-9 – roboty budowlane związane z halami sportowymi

45223800-4 – montaż gotowych konstrukcji

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 18 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

-  Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, polegające na dostawie i montażu hal pneumatycznych o wymiarach zbliżonych do przedmiotu niniejszego zamówienia, wyposażonych w niezbędne elementy tj. system powłok, system grzewczo-nadmuchowy, system kotew, kontener techniczny, o wartości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto  każde zamówienie,

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
  1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
  2. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
  3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;

d)        informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

e)        oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)         oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 1. Inne dokumenty:
  1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
  2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
  3. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy
 2. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu” znak WI.271.4.2020.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

Okres gwarancji – 40%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej

umowy dotyczące:

1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a)Wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów

technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane przez okres dłuższy niż 3 dni, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót,

b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego,

c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

e) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,

f)   wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych,

2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a)  nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,                           

       b)  śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,

1)       w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron zaistniałych po dacie zawarcia umowy,

2)        podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a)             zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego,

b)            zmiana zakresu powierzonych prac.

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 24 lutego 2020 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 24 lutego 2020 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

Marek Gora, tel. 48 664 30 91 wew. 34; email: m.gora@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  510552 -N-2020; data zamieszczenia: 7.02.2020 r.

                                                                                                               Burmistrz

…………………………..


              /Dariusz Gwiazda/
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:07.02.2020 14:03
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:07.02.2020 14:04