Znak sprawy: WI.271.5.2020.KOI                                                             Grójec, 10.02.2020 r.

 

Zamawiający – Gmina Grójec

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze, ziemne oraz rozbiórkowe

- wykonanie podbudowy – profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod chodnik, zjazdy do posesji i na drogi wewnętrzne – 3 407 m2

- wykonanie nawierzchni chodnika kostki brukowej betonowej – 2 174 m2

- wykonanie nawierzchni zjazdów (do posesji i na drogi wewnętrzne) – 1 167,50 m2

- ułożenie płyt betonowy o wymiarach 40x40x6,5 cm – 38,40 m2

- krawężniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm – 933 mb

- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm -143 mb

- obramowanie chodników obrzeżem betonowym 30x8x100 cm – 1 008 mb

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 70 m2

- oznakowanie pionowe

- regulacja pionowa studzienek – 86 szt.

- humusowanie pasów zieleni z obsianiem – 1 006,10 m2

- inne roboty towarzyszące

Szczegółowy zakres robót zawierają:

 • Przedmiar robót i kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ,
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 9 do SIWZ,
 • Dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 10 do SIWZ.
 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2020 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych  w przedmiarze robót. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę    i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

 1. Główny kod CPV: 45233222-1; Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 30 września 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

-  Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 zł.

- Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 450 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty,  polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej  o wartości co najmniej 450 000,00 zł- osobno każda z robót;

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

- koparką – min. 1 szt., samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt., zagęszczarką – min. 2 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
  1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
  2. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
  3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)   oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

4) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 1. Inne dokumenty:
  1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
  2. kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ
  3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
  4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy
 2. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego” znak WI.271.5.2020.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

      Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 %

      Okres gwarancji – 30%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczące:

1)      zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,
 2. wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
 3. wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
 4. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
 5. gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
 6. opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ,
 7. wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych.

2)     zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a.    nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,  

             b.   śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 24 lutego 2020 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 24 lutego 2020 r., godzina: 12:30, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

Hubert Krawczyk, tel. 48 664 30 91 wew. 34; email: h.krawczyk@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  511079-N-2020; data zamieszczenia: 10.02.2020 r.

 

                                                                      Burmistrz

………………………………….
               /Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:10.02.2020 14:48
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:10.02.2020 14:56