OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.41.2020 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.14.02.2020r.

 GP.6722.4.6.2019.ID

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.41.2020

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Grójca

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 roku, na  działce nr 3352/18 położonej w Grójcu przy ul. Relaksowej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” .

W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ uznał, że w przedmiotowym przypadku realizacja postanowień projektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, stanowisko to zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski należy wnosić do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w ww. terminie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

 
 BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.41.2020 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż