INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"

Grójec, dn. 24.02.2020 r.

WI.271.4.2020.KOI-2

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający  - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 1 w Grójcu”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Grimar s.c

Al. Korfantego 191a

40-153 Katowice

1 098 390,00 zł

72 miesiące

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

Marcin Staciwa Masta Polska

ul. Cedrowa 5

70-001 Ustowo

 

1 075 020,00 zł

72 miesiące

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

3.

InterHall  Sp. z o.o.

ul. Milowicka 1 F

40-312 Katowice

1 078 427,10 zł

72 miesiące

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

4.

RSSport S.C.

Marcin Rybicki

Łukasz Staszczak

ul. Chodakowska 24/17

03-826 Warszawa

 

869 610,00 zł

        72 miesiące

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 650.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 18 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.    

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

..........................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2020 13:57