Znak sprawy: WI.271.7.2020.KOI                                                             Grójec, 04.03.2020 r.

 

Zamawiający – Gmina Grójec

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pn:  „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych  do ul. Lewiczyńskiej”. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Batalionów Chłopskich zgodnie z projektem wykonawczym  na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewiczyńskiej, w tym m.in.:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne

- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne – 1 670 m2

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej pod jezdnię z mieszanki związanej cementem  C2/3 grubości  22 cm – 1 670 m2;

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy  pomocniczej pod jezdnię z mieszanki niezwiązanej C 90/3  grubości po zagęszczeniu 15 cm –  1 670 m2 ;

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z pomocniczej pod jezdnię z mieszanki niezwiązanej C 90/3 grubości po zagęszczeniu 10 cm – 1 670 m2;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) – 1 670 m2;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 1 670  m2;

- wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm  wraz z warstwami podbudowy – 405 m2;

- wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – 490 m;

- wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – 125 m;

- wykonanie progów zwalniających – 22 m2;

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami podbudowy – 795 m2;

- regulacja pionowa studzienek,

- wykonanie oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- roboty wykończeniowe (zieleń drogowa);

- inne roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

 • Przedmiar robót i kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ,
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 9 do SIWZ,
 • Dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 10 do SIWZ.
 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2020 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych   w przedmiarze robót. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

 1. Główny kod CPV: 45233120-6; Roboty w zakresie budowy dróg  
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 31 sierpnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

a) Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł.

b) Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty, polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł - osobno każda z robót;

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

- układarką – min. 1 szt., walcem – min. 2 szt., skrapiarką, koparką, samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt., zagęszczarką, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 2. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
 3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

4) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.;

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ
 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 4. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

 

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 20 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej” znak WI.271.7.2020.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

      Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej– 10 %

      Okres gwarancji – 30%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczące:

 1. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
 1. wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,
 2. wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
 3. wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
 4. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
 5. gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
 6. opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ,
 7. wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych.
 1. zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
 1. nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,  
 2. śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 19 marca 2020 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 19 marca 2020 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

Hubert Krawczyk, tel. 48 664 30 91 wew. 34; email: h.krawczyk@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  519896-N-2020; data zamieszczenia: 04.03.2020 r.

 

                                                              

                                                Burmistrz   

…………………………………
              /Dariusz Gwiazda/
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:04.03.2020 14:29
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:04.03.2020 14:33