Obwieszczenie nr WO.0050.58.2020 o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC                                  Grójec, dn. 06.03.2020 r.

         05-600 Grójec

      ul. J. Piłsudskiego 47

 

GP.6220.18.2019.BJU

 

 

OBWIESZCZENIE nr WO.0050.58.2020

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.6220.18.2019.BJU
z dn. 06.03.2020 r. Przedsięwzięcie polegać będzie na „Budowie zespołu zabudowy
w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 4, w godzinach pracy urzędu.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 06.03.2020 r.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie nr WO.0050.58.2020 o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2020 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż