INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"

WI.271.4.2020.KOI-4                                                                                   Grójec, dn. 9 marca 2020 r.

                                  

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

 

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

max. 40 pkt

Łączna liczba punktów

 

 

1.

 

Grimar s.c

Al. Korfantego 191a

40-153 Katowice

 47,50 pkt

40 pkt

87,50 pkt

 

 

2.

 

Marcin Staciwa Masta Polska

ul. Cedrowa 5

70-001 Ustowo

 

48,53 pkt

40 pkt

88,53 pkt

 

3.

 

InterHall  Sp. z o.o.

ul. Milowicka 1 F

40-312 Katowice

48,38 pkt

40 pkt

88,38 pkt

4.

 

 

RSSport S.C.

Marcin Rybicki

Łukasz Staszczak

ul. Chodakowska 24/17

03-826 Warszawa

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie usług o znaczeniu - 60%    (60 pkt),  oraz okres gwarancji – 40 % (40 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 4 złożona przez:

RSSport S.C.

Marcin Rybicki

Łukasz Staszczak

ul. Chodakowska 24/17

03-826 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Burmistrz

.........................

/Dariusz Gwiazda/

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2020 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż