INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r."

Grójec, dn. 17.03.2020 r.

 

WI.271.6.2020.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r.”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Termin podjęcia robót

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

 

1.

 

TAD-BRUK

Tadeusz Paprzycki

Pabierowice 36

05-604 Jasieniec

99.574,65 zł

1-2 dni

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

 

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

114.383,85 zł

2 dni

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 95.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

.....................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2020 12:26