OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.77.2020 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.26.03.2020r.

GP.6721.1.2.2020.ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050. 77 .2020

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

       Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXI/178/20 z dnia 24 lutego 2020r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do pzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty zmianą planu obejmuje jednostkę terenową o symbolu  UO1 oraz część jednostki 26.Nws-Zp, jest to teren przedszkola przy ul. Okrężnej i część parku.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.

Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

 

 
Z up. BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.77.2020 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2020 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż