INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej"

WI.271.7.2020.KOI-5                                                                                Grójec, dn.  3 kwietnia 2020 r.

                                  

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”

 

max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

 

 

1.

 

FAL-BRUK”Sp. z o.o. sp.k

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

50,13 pkt

10 pkt

30 pkt

90,13 pkt

2.

 

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

31,87 pkt

10 pkt

30 pkt

71,87 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych

w Grójcu Spółka z o.o. 

ul. Asfaltowa 2

05-604 Jasieniec

60 pkt

10 pkt

30 pkt

100 pkt

4.

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

52,90 pkt

10 pkt

30 pkt

92,90 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

 Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie usług o znaczeniu - 60%  (60 pkt), doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji – 30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych

w Grójcu Spółka z o.o. 

ul. Asfaltowa 2

05-604 Jasieniec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Burmistrz

......................

/Dariusz Gwiazda/

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2020 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż