Obwieszczenie nr WO.0050.83.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC                                  Grójec, dn. 07.04.2020 r.

         05-600 Grójec

      ul. J. Piłsudskiego 47

 

GP.6220.2.2020.BJU

OBWIESZCZENIE nr WO.0050. 83 .2020

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z póź. zm.) dalej ustawa ooś

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 21+010 do km 21+375 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Jeziorką w miejscowości Gościeńczyce”

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, o przekazaniu złożonego wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającego łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w wersji elektronicznej oraz mają prawo złożyć wnioski i uwagi dotyczące tego przedsięwzięcia, do organu prowadzącego niniejsze postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 07.04.2020 r.

 

BURMISTRZ

 

 

/ - - - - - - - - - - - /

 

 

Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie nr WO.0050.83.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2020 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż