INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r."

WI.271.6.2020.KOI-3                                                                                      Grójec, dn. 10.04.2020 r.

                                  

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r.”

W terminie składania ofert tj. do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium  „cena”

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium  „termin podjęcia robót „

 

max. 20 pkt

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

 

max. 20 pkt

Łączna liczba punktów

 

 

1.

 

TAD-BRUK

Tadeusz Paprzycki

Pabierowice 36

05-604 Jasieniec

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

2.

 

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

52,23 pkt

20 pkt

20 pkt

92,23 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

 Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden  z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót budowlanych  o znaczeniu - 60%  (60 pkt),  termin podjęcia robót -20 % (20 pkt)  oraz okres gwarancji – 20 % (20 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

TAD-BRUK

Tadeusz Paprzycki

Pabierowice 36

05-604 Jasieniec

 

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Burmistrz

...........................

/Dariusz Gwiazda/

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2020 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż