INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego"

WI.271.5.2020.KOI-24                                                                         Grójec, dn. 10.04.2020 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

         Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego".

            Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

            Zamawiający w dniu 10 lutego 2020 r., ogłoszeniem umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w  Grójcu. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 lutego 2020 r., godz. 12:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego  8 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 470.000,00 zł brutto. Oferta Wykonawcy – NEFRYT J.M. Marcin Jamka została najwyżej oceniona i w ocenie zarówno Komisji przetargowej jak i Kierownika Zamawiającego zawierała korzystną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków na sfinansowanie zamówienia  i kontynuowaniu postępowania.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona został wezwany do złożenia wymaganych ustawą Pzp dokumentów. Komisja przetargowa w toku badania oferty oraz złożonych dokumentów stwierdziła, że Wykonawca – NEFRYT J.M. Marcin Jamka nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Kierownik Zamawiającego - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w dniu 19 marca 2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu.           

            Zamawiający podjął czynności mające na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, tak aby skutecznie zgodnie   z przepisami prawa mógł podpisać umowę z wybranym w toku postępowania Wykonawcą. Zamawiający posiadał wolne środki pieniężne z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia realizacji niektórych inwestycji w roku 2019. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego Zamawiający do porządku obrad marcowej sesji Rady Miejskiej przewidzianej pierwotnie na dzień 30 marca 2020 r. zamierzał wprowadzić projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020. W projekcie uchwały przewidziano zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł  na realizację zadania pn: "Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od  ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego".

            W dniu 13 marca 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa rozporządzeniem wydanym przez Ministra Zdrowia został ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433). Wobec powyższych okoliczności Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej na dzień 20 marca 2020 r. Zwołano nadzwyczajną sesję, a do porządku obrad został wprowadzony m.in. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020. Z uwagi jednak na brak wymaganej ustawowo liczby radnych sesja w dniu 20 marca 2020 r. nie odbyła się.

            W dniu 20 marca 2020 r. z powodu znacznie zwiększającej się liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan epidemii (Dz. U.  2020 r., poz. 491). Należy wskazać, że niestety powiat grójecki jest najbardziej dotknięty i zagrożony w regionie mazowieckim epidemią koronawirusa, bowiem występuje tu największa liczba osób zakażonych. Sytuacja w regionie jest dynamiczna i nieprzewidywalna, a najważniejszym interesem publicznym na obecną chwilę jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców, przeciwdziałanie epidemii oraz pomoc w zwalczaniu skutków epidemii, w tym pomoc ekonomiczna.

            Gmina Grójec już podjęła pierwsze decyzje i kroki w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" w zwalczaniu skutków ekonomicznych epidemii m.in.: umożliwiając przedsiębiorcom składanie wniosków o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości na okres od 3 do 8 miesięcy,  wstrzymując prowadzenie spraw egzekucyjnych z tytułu zaległych podatków, zmieniając (wydłużając) terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pomoc mieszkańcom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest konieczna. Ponadto należy wskazać, iż dochody gmin jako jednostek samorządu terytorialnego w najbliższych miesiącach ulegną zmniejszeniu na skutek uzasadnionej  i niezbędnej pomocy udzielanej płatnikom podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz 568).

            Powyższej przedstawione okoliczności faktyczne w sposób wystarczający uzasadniają decyzję Zamawiającego o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Wydatkowanie środków publicznych w obecnej sytuacji musi być szczególnie oszczędne, celowe i leżeć w interesie publicznym. Dokonując analizy budżetu oraz planowanych i wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zasadne jest podejmowanie działań niezbędnych, które mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i zwalczanie jej negatywnych skutków.  W obecnej sytuacji kryzysowej występującej na terenie całego kraju, a szczegónie na obszarze gminy Grójec, Zamawiający za konieczne i celowe uznał unieważnienie niektórych postępowań    o udzielenie zamówień publicznych. 

UZASADNIENIE PRAWNE

            Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem unieważnienia jest fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej.

             Wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej najpierw stanu zagrożenia epidemicznego (w dniu 13 marca 2020 r.), a potem stanu epidemii (w dniu 20 marca 2020 r.) w ocenie Zamawiającego jest istotną zmianą okoliczności powodującą, że dalsze prowadzenie niniejszego postępowania oraz udzielenie zamówienia nie leży obecnie w interesie publicznym, a Zamawiający nie mógł tego przewidzieć wcześniej tj. w dniu wszczęcia postępowania (10 lutego 2020 r.).

            Stan epidemii ma charakter obiektywny, trwały i nieodwracalny, a także zewnętrzny - wobec stron niniejszego postępowania. Zmiana okoliczności nie została wywołana przez żadną ze stron postępowania tylko działaniem siły wyższej - epidemią, której Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć. Na dzień wszczęcia postępowania według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na obszarze całej Europy potwierdzonych przypadków zachorowań z powodu zakażenia koronawirusem SARS-COV-2  było łącznie 39. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 został stwierdzony w dniu 4 marca 2020 r., tj. po wszczęciu postępowania.

            Zamawiający uznał, że wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tj. przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu nie leży obecnie   w interesie publicznym tj. w interesie wszystkich mieszkańców gminy Grójec. W zaistniałych na dzień unieważnienia postępowania okolicznościach, interes publiczny to przede wszystkim ochrona zdrowia i życia mieszkańców, przeciwdziałanie epidemii oraz pomoc w zwalczaniu skutków epidemii. Według oficjalnych danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu w dniu 9 kwietnia 2020 r. łączna liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 na obszarze powiatu grójeckiego wynosiła 226. Zamawiający po ustabilizowaniu sytuacji związanej  z epidemią podejmie wszelkie kroki i starania, aby jak najszybciej wszcząć ponownie postępowanie na realizację przedmiotowego zamówienia. 

            Wobec powyżej przedstawionych okoliczności faktycznych i wykazanych przesłanek do unieważnienia postępowania, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia niniejsze postępowanie.  

Burmistrz

.....................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2020 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż