ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ PRZEBUDOWĘ STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU PRZY UL. LASKOWEJ".

            Grójec, dnia  8 maja 2020 r.

Zapytanie ofertowe

przeprowadzane w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

Gmina Grójec w związku z potrzebą udzielenia zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu zaprasza do złożenia oferty szacującej wartość zamówienia:

Niniejsze zapytanie ma na celu przeprowadzenie szacowania zamówienia. Przedstawione zapytanie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Projektowany obiekt sportowy i infrastruktura towarzysząca powinny spełniać wymagania dla rozgrywek III ligi. Zakres opracowania obejmuje w szczególności przebudowę/rozbudowę i/lub budowę niżej wymienionych elementów zagospodarowania terenu:

     a) przystosowanie płyty głównej stadionu do funkcji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przystosowanego  docelowo do przeprowadzania rozgrywek III ligi (bez znaczącej ingerencji w lokalizację, geometrię i konstrukcję istniejącej płyty) wraz   z bieżnią poliuretanową dla dystansu 400 metrów czterotorową, w tym dla 100 metrów sześciotorową, skoczniami: do skoku w dal i trójskoku – 1 szt. oraz do skoku wzwyż - 1 szt., a także innymi urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych na poziomie szkolnym;

            b) zaprojektowanie boiska z nawierzchnią trawiastą (murawa siana) w miejscu boiska asfaltowego;

            c) zaprojektowanie  trybuny niezadaszonej  dla kibiców gości oraz toalet dla kibiców gości;

            d) zaprojektowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej trybunie;

e) zaprojektowanie nowego budynku stanowiącego zaplecze sanitarno-szatniowe                                   i magazynowe, w tym m.in.: szatnie, natryski, sanitariaty, pomieszczenia masażu, pokoje sędziów, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie socjalne dla konserwatora, toalety dostępne dla kibiców z zewnątrz budynku; 

f) zaprojektowanie kas biletowych;

g) zaprojektowanie automatycznej instalacji nawadniającej boisko główne oraz instalacji odwadniającej teren (odprowadzającej wody opadowe) oraz zbiornika retencyjnego magazynującego wodę deszczową do podlewania;

h) zaprojektowanie dróg wewnętrznych, chodników i miejsc postojowych niezbędnych do obsługi i korzystania z obiektów oraz ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego  od strony południowej;

i) zaprojektowanie oświetlenia płyty boiska oraz ewentualne uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego istniejącego na obiekcie;

             j) zaprojektowanie nagłośnienia na trybunach i całym obiekcie;

             k) zaprojektowanie systemu monitoringu całego obiektu;

            l) zaprojektowanie zieleni uzupełniającej.     

  1.  

3. Informacje o obiekcie: Stadion jest zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 275, o powierzchni 4,0103 ha przy ulicy Laskowej w Grójcu. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Na terenie stadionu znajduje się  trybuna z miejscami siedzącymi dla 500 osób. Teren jest uporządkowany, ogrodzony z dojazdem przez bramę wjazdową od strony ulicy Laskowej oraz uzbrojony w media. Istniejąca infrastruktura techniczna:  przyłącze energetyczne i wodociągowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć c.o. oraz sieć gazowa.

Zamawiający wskazuje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji i jej otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu.

4. Powyższy zakres opracowania należy traktować jako wskazanie przez Zamawiającego przykładowych elementów dokumentacji projektowej składających się na osiągnięcie planowanego celu jakim jest kompleksowa przebudowa stadionu miejskiego w Grójcu. Ostateczny zakres zostanie ustalony na etapie opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy stadionu. Wynikał będzie z uwarunkowań terenowych, istniejącego uzbrojenia terenu, parametrów technicznych i użytkowych istniejących obiektów, odpowiednich przepisów prawnych i wytycznych w zakresie obiektów sportowych.

5. Dokumentacja powinna być skompletowana w sposób umożliwiający ewentualne etapowanie robót budowlanych.

6. Projektowane obiekty sportowe w szczególności boisko do piłki nożnej oraz budynek socjalny powinny odpowiadać wymaganiom III ligi piłkarskiej.

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o obowiązujące wytyczne funkcjonalno-użytkowe dla boisk i stadionów. Wykonana dokumentacja powinna zawierać opracowania wszystkich niezbędnych branż m.in.: branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej itp.

8. Wykonawca przygotuje we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do projektowania m.in.:

a) uzyska aktualną mapę do celów projektowych wraz inwentaryzacją obiektów, w szczególności wykonanej infrastruktury technicznej (tj. trybuny i fragmentów kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej poprowadzonych w jej obrysie), a także istniejącej zieleni na terenie stadionu;

           b) uzyska wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

c) uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje (lokalizacyjne, środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, opinie i uzgodnienia odpowiednich władz sportowych – w tym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, warunki techniczne, ekspertyzy itp.) jakie będą niezbędne do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

d) dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyska w imieniu Zamawiającego/Inwestora pozwolenia na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych, umożliwiających realizację inwestycji.

9. Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję przebudowy stadionu, która w szczególności powinna zawierać podstawową charakterystykę obiektów, ich lokalizację na planie zagospodarowania oraz szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów realizacji. Projekt już na etapie koncepcji powinien być uzgodniony w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

10. Dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z. zm.), w zakresie i formie muszą być  zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

11. Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w formie określonej w § 7 tego rozporządzenia.

12. Przedmiot dokumentacji obejmuje:

a) koncepcję zagospodarowania terenu wykonaną w terminie 60 dni od dnia podpisania  umowy – 2 egzemplarze;

b) dokumentację projektową (projekty budowlane i wykonawcze) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w wersji papierowej –  po 5 egzemplarzy;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – po 1 egzemplarzu;

d) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót w wersji papierowej – po 2 egzemplarze;

e) wersję elektroniczną w formacie pliku pdf dokumentów wymienionych w punktach 13 a, b, c, d oraz formacie pliku umożliwiającym edycję dokumentów wymienionych  w punkcie 13 d.

13. Wymienione wyżej opracowania posłużą Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i muszą być zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

14. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie obowiązujących stawek, w okresie do 3 lat od daty ich wykonania (sporządzenia).

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji projektowej w trakcie jej opracowywania tj. co najmniej sześciokrotne spotkanie Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, celem konsultacji rozwiązań projektowych i problematyki opracowania. Terminy spotkań (konsultacji) muszą być telefonicznie uzgodnione wcześniej z Zamawiającym (na 3 dni przed planowanym terminem).  

16. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia  i dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby  Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z ostateczną (prawomocną) decyzją umożliwiającą realizację inwestycji tj. pozwoleniem na budowę.

17. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych, jednak nie dłużej niż  48 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z rzeczową realizacją zadania.
  2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe i prawa zależne do dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231   ze zm.) powstałe w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.

2. Maksymalny termin realizacji usługi będzie wynosił:

            a)  60 dni od dnia podpisania umowy - na wykonanie koncepcji,

b) do dnia 31 grudnia 2020 r. – na wykonanie dokumentacji projektowej (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji).

III. GŁÓWNE WARUNKI UDZIAŁU

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

 - Zamawiający nie stawia warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył

- co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budowy lub przebudowy obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3,

 oraz

- co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu projektu budowy lub kompleksowej przebudowy obiektu sportowego w postaci zewnętrznego boiska piłkarskiego z nawierzchni naturalnej lub sztucznej o powierzchni nie mniejszej niż              2 500 m2.

Wykonawca może wykazać usługi, o których mowa wyżej wykonane w ramach jednej umowy lub dwóch umów.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.

 -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że minimum jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności polegające na opracowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego w zakresie architektury obiektu) budowy lub przebudowy obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 4 000 m3;

-  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że minimum jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności polegające na opracowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej budowy lub kompleksowej przebudowy obiektu sportowego w postaci zewnętrznego boiska piłkarskiego z nawierzchni naturalnej lub sztucznej o powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m2.

3. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za wykonanie całości zamówienia (tj. wykonanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego) będzie miało charakter ryczałtowy. Zapłata całości wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną (prawomocną) decyzją umożliwiającą realizację inwestycji tj. pozwoleniem na budowę. 

5. Zamawiający zwraca się o wskazanie w formularzu oferty wynagrodzenia brutto za całość wykonania zamówienia, w tym wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Wykonawców z prośbą o dostarczenie do dnia 15 maja 2020 r. drogą mailową na adres: i.kowalska@grojecmiasto.pl, listownie lub w siedzibie Zamawiającego  (adres: ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec) oferty realizacji zamówienia, za jaką byliby Państwo skłonni zrealizować powyższa usługę. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem załączonego formularza oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Burmistrz

 

………………………………

Dariusz Gwiazda

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ PRZEBUDOWĘ STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU PRZY UL. LASKOWEJ".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2020 15:05