BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.11.05.2020r.

 GP. 6733.10. 2020 ID

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.106.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                   Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz.293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Pawła Kowalewskiego - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 07.05.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN-15 kV i nN - 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15kV/0,4 kV, złącz kablowych 15 kV i sieci kanalizacji światłowodowej , w miejscowości Mirowice.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 248, 237/1, 237/2, 211/1, 210/1, 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 191/1, 117, 198, 286, 191/2, 204/6, 238/1, 285/1, 285/2 i 287/3 w miejscowości Mirowice gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tj. od dnia 11 maja 2020r.

 

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.106.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Data publikacji:11.05.2020 14:46
Informację aktualizował:Dariusz Iwańczyk
Data aktualizacji:11.05.2020 14:46