ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec

Grójec, dnia 12.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec

            Gmina Grójec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag, z obszaru gminy Grójec, zgodnie
z poniższymi wymaganiami: 

1. Zamawiający: Gmina Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym,
       a Wykonawcą.   

b) data zakończenia: do 30 listopada 2020 r.

3. Opis Przedmiotu zamówienia:

CPV:  90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grójec.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej  z terenu Gminy Grójec, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsca wskazanego na terenie gminy Grójec, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

Szacunkowa (orientacyjna) ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 50 Mg.

Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

a

b

c

d

1.

02 01 04

Folia rolnicza

25

2.

02 01 04

Siatka do owijania balotów

3

3.

02 01 04

Sznurek do owijania balotów

2

4.

02 01 04

Opakowania  po nawozach 

10

5.

02 01 04

Opakowania  typu big-bag

10

RAZEM

50

 

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Wykonawca odbierze zgromadzone przez rolników odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mającego siedzibę w miejscowości Kobylin 1D, 05-600 Grójec.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 1. ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń lub na urządzeniu wskazanym przez Zamawiającego,
 2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
 3. transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 4. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) spisać z osobą upoważnioną przez Zamawiającego protokół odbioru odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. datę odbioru
 2. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu big-bag;
 3. podpisy osób upoważnionych (po stronie Wykonawcy i Zamawiającego),
 4. pieczęć firmową Wykonawcy.

2) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.819),

3) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/ kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big-bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4) Wykonawca wykona co najmniej 5 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

6) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające
z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

7) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

W formularzu ofertowym należy wskazać ceny jednostkowe za odbiór 1 Mg dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- folii rolniczej,

- siatki do owijania balotów,

- sznurka do owijania balotów

- opakowań po nawozach,

- opakowań typu big-bag.

W ofercie należy wskazać ceny jednostkowe, które zostaną wpisane do umowy z wyłonionym Wykonawcą i pozostaną niezmienne w czasie trwania umowy.  

Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 4.  Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47,05-600 Grójec,

do dnia 19.05.2020 r. godz. 12:00

 1. Oferta może zostać dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres d.bobrowska@grojecmiasto.pl lub i.kowalska@grojecmiasto.pl, poczty tradycyjnej bądź kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec do dnia 19.05.2020 r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 1. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie  z opisem nazwy i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec”.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. Kryterium oceny ofert: 

        cena 100%

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena oferty brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Zamawiający będzie brał pod uwagę przy punktacji łączną cenę brutto za wykonanie całej usługi (tzn. sumę wszystkich cen jednostkowych brutto).

8. Pracownicy upoważnieni do kontaktu z Wykonawcami: 

- Daria Bobrowska-Wachniewska tel. 48 664 30 91 wew.55,

email: d.bobrowska@grojecmiasto.pl

- Iwona Kowalska tel. 48 664 30 91 wew.55,

email: i.kowalska@grojecmiasto.pl

9. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z zapytaniem.
 2. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożone po terminie obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, czyli uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie wysłana do Wykonawców, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 7. Zamawiający zastrzega prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
  w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 8. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne raz w miesiącu, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej przez faktury.
 10. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z Wykonawcą.
 11. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.

 

Burmistrz     

…………………………

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2020 14:21