Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2020-05-21

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora
w Wydziale Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

1. Wymagania niezbędne:   

 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 poz.1282) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne, lub w trakcie ostatniego roku studiów o takich kierunkach,
 • ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za  przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku ,
 • doświadczenie w pracy  lub odbyty staż ogółem minimum 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

  • dokładność, sumienność, systematyczność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność i umiejętność łagodzenia napięcia w kontaktach  z interesantami,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego a w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa  oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • umiejętność sporządzania postanowień i decyzji w postępowaniu administracyjnym,
  • umiejętność pracy w programach komputerowych oraz znajomość pakietu Microsoft Office,
  • podjęcie pracy od 1 lipca 2020 roku

3. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:

 • Bieżąca aktualizacja danych w bazie osób podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych   z ewidencji gruntów i budynków, ewidencji podatku od nieruchomości oraz z ewidencji ludności.
 • Weryfikacja składanych deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  naniesienie danych z deklaracji do programu komputerowego, naliczenie opłat, dokonywanie czynności sprawdzających złożonych deklaracji, zawiadomienie zobowiązanych o błędach w złożonej deklaracji i wezwanie do złożenia prawidłowej deklaracji.
 • Prowadzenie indywidualnych kont dla rozrachunków  z osobami podlegającymi opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie informatycznym oraz gromadzenie dokumentów w wersji papierowej stanowiących podstawę dokonanych operacji księgowych.
 •  Prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zestawień syntetycznych.
 • Wystawianie postanowień o zarachowaniu dokonanej wpłaty, zwrocie nadpłat oraz  decyzji o odpowiedzialności podatkowej.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych i  przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie  z procedurą  wynikającą z zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 • Windykacja należności: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na osoby zalegające z wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kierowanie wniosków egzekucyjnych do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • Przekazywanie zbiorczych danych sprawozdawczych do księgowości budżetowej w terminach ustalonych przez Skarbnika.
 • Dokonywanie okresowej weryfikacji sald na kontach w zakresie dotyczącym występowania przedawnionych zobowiązań i nadpłat oraz inwentaryzacji  opłat w terminie do końca każdego roku.
 • Inne prace zlecone przez przełożonego służbowego.

4. Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa, wymagająca wychodzenia w teren, kontaktów z interesantami,
 • zatrudnienie z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV /życiorys/
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.) ,
 • oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu w celu przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami”,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej/ określić charakter działalności /.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami ”
 
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji można składać do dnia  3 czerwca 2020 roku .

  • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
  • pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
   Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż