Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jakie dokumenty:
Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie decyzji uprawniającej do zwrotu części podatku akcyzowego (druk w załączeniu) skłądamy w nieprzekraczalnym terminie w miesiącu lutym i w sierpniu danego roku podatkowego.
Załączniki:
1) Faktury zakupu oleju napędowego dołączone do wniosku:
a) składanego w lutym wystawione w okresie od sierpnia do stycznia roku podatkowego.
b) składanego w sierpniu wystawione od lutego do lipca roku podatkowego.
2) Zestawienie faktur (druk w zalączeniu) - w przypadku dużej ilości faktur.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj.: Dz. U.  z 2015r. poz. 1340)
2) Kodeks postępowania administracyjnego
3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poszczególne lata - na rok 2016 (Dz. U. z 2015r. poz. 2042)

Opis procedury:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
Wypełniony wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 33 lub 32, gdzie następuje jego weryfikacja, a następnie w terminach ustawowo określonych wydawane są decyzje i zwrot podatku.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzje wystawiane są w terminie 30 dni od złożenia wniosku natomiast zwrot podatku w miesiącach kwiecień i październik roku podatkowego.

Opłaty skarbowe:
nie występuje

Tryb odwoławczy:
Na wydaną decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczeniadecyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Grójec

Formularze:
1) Załącznik Nr 1 – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2) Zestawienie dołączonych faktur VAT do wniosku o zwrot akcyzy.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedstawionej sprawie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zakładka: zwrot podatku akcyzowego.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 16:26
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:07.01.2019 14:49