Znak sprawy: WI.271.27.2020.KOI                                                           Grójec, 26.08.2020 r.

 

Zamawiający - Gmina Grójec

ogłasza postępowanie na realizację zadania pn:

 Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej

prowadzonego w trybie publicznego ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na podstawie procedury udzielania zamówień sektorowych (podprogowych)

 

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w Grójcu będąca pierwszym etapem inwestycji. Roboty obejmują przebudowę osiedlowej sieci cieplnej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w Grójcu, na działce nr ew. 3361/1, obr. 0001 Grójec. Zakres przedmiotowych prac obejmuje roboty ziemne, instalacyjno-inżynieryjne oraz budowlane mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji w pełnym zakresie. Łączna długość projektowanej inwestycji liniowej w gruncie wynosi: 2x 150,0 [m].

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie przedmiotowym m.in.:

 1. roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
 2. roboty montażowe sieci ciepłowniczej,
 3. roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie nawierzchni ulicy,
 4. inne roboty wykończeniowe i towarzyszące.

Szczegółowe zakresy robót zawierają:

 • Kosztorys ofertowy i przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ,
 • Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2020 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę   i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem.

 

 1. Kody CPV:

45251200-3;  roboty  budowlane w zakresie ciepłowni – kod główny

Kody dodatkowe:

45111200-0;  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232140-5;  roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

39715200-9; urządzenia grzewcze

 

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 30 października 2020 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

 

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

a) Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.;

b) Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę, polegającą na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych  wyposażoną w system sygnalizacyjno-alarmowy o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto;

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

c)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

- koparką – min 1 szt., samochodem samowyładowczym – min. 1 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o  której mowa w pkt 8 procedury udzielania zamówień sektorowych (podprogowych)  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;
 4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

c)  wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

e) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. kosztorys ofertowy– załącznik nr 8 do SIWZ
 3. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
 4. informacja o podmiocie wspólnym – jeżeli dotyczy

 

 1. Informacje na temat  wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 3 000,00 zł.Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację odcinka sieci ciepłowniczek w ul. Laskowej”. znak WI.271.27.2020.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena  – 60 %

Okres gwarancji – 40%

 1. Zmiana umowy:
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczące:

1)zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,
 2. wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
 3. wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
 4. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
 5. gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
 6. opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ,
 7. wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych.

2)osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, 
 2. śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 10 września 2020 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47,  05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 10 września 2020 r., godzina: 12:30, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. (48) 664 30 91 wew. 55, e-mail: i.kowalska@grojecmiasto.pl

Paulina Opala, tel: (48) 664 30 91 wew. 67, e-mail: paulina.opala @grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.

 

 

          

   Zastępca Burmistrza

                                                                                                       …………………………

/Jarosław Rupiewicz/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na realizację zadania pn: „"Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:26.08.2020 15:26
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:07.09.2020 15:15