Ogłoszenie nr 578875-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
 

Gmina Grójec: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grójec, krajowy numer identyfikacyjny 67022331000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  47 , 05-600  Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 643 091, , e-mail urzad@grojecmiasto.pl, , faks 486 642 103.
Adres strony internetowej (URL): www.grojecmiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.przetargi.gminagrojec.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec.
Numer referencyjny: WI.271.28.2020.KOI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wyszczególniono w załącznikach odrębnie dla każdej części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia takie zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować na każdym etapie realizacji zamówienia.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-15   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do działalności gospodarczej w zakresie odśnieżania dróg (dotyczy wszystkich Części zamówienia).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł. (dotyczy wszystkich Części zamówienia).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

 a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

dla Części I zamówienia:

- pługami śnieżnymi o szerokości okładnicy min. 3 m z solarko-podsypywarkami nowej generacji, które mają własny napęd niezależny od układu jezdnego samochodu z możliwością płynnej regulacji szerokości sypania od 1 m do 10 m, o pojemności zasobnika piasku min. 7 m3 oraz pojemności zbiornika na roztwór solanki min. 1,7 m3 – min. 2 szt.,

- ciężkim pługiem samochodowym o szerokości okładnicy min. 3 m (do zastosowania na drogach pozamiejskich) – min. 1 szt.,

- ciężkimi pługami o szerokości okładnicy min. 3 m oraz o zmiennej geometrii okładnicy (5 pozycji pracy) mocowanymi do ciągników rolniczych o mocy min. 110 KM (do zastosowania przy usuwaniu zasp na drogach pozamiejskich) – min. 2 szt.,

- małym pługiem o zmiennej geometrii okładnicy o szerokości max. 2 m (do zastosowania przy odśnieżaniu jezdni wąskich ulic i uliczek osiedlowych) – min. 1 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

 dla Części II oraz Części III zamówienia:

 - spychaczami o szerokości okładnicy min. 2,5 m – min. 5 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że nie mogą to być łyżki załadunkowe.

 dla Części IV zamówienia:

- samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) o pojemności skrzyni ładunkowej min. 10 m3 – min. 2 szt, - ładowarką kołową o pojemności łyżki 1 m3 do załadunku śniegu na wywrotkę – min. 1 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

dla Części V zamówienia:

 - małym pługiem samobieżnym o szerokości pługu 60-90 cm – min. 1 szt., który będzie przeznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia.

 b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał bazę techniczną na terenie Gminy Grójec (dotyczy wszystkich Części zamówienia).


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Informacje dodatkowe: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 

1) Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.,

 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularze ofertowe - załączniki nr 1a-1e do SIWZ;

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy;

3. Informacja o podmiocie wspólnym - jeżeli dotyczy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: a) zwiększenia zakresu rzeczowego prac (w sytuacji np. wybudowania nowych obiektów drogowych i chodnikowych) na każdym etapie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Płużenie ulic i dróg utwardzonych w mieście i na wsi.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

1. Ulice w mieście do zimowego utrzymania:

a) płużenie I, II, III kolejność – 670,83 km – jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

- 19 razy dla I kolejności (19,61 km x 19 = 372,59 km) - 12 razy dla II kolejności (17,72 km x 12 = 212,64 km)

 - 8 razy dla III kolejności (10,70 km x 8 = 85,60 km)

b) płużenie i solenie mieszanką 50% I, II, III kolejność – 1 043,42 km - jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

- 38 razy dla I kolejności (19,61 km x 38 = 745,18 km)

- 12 razy dla II kolejności (17,72 km x 12 = 212,64 km)

- 8 razy dla III kolejności (10,70 km x 8 = 85,60 km)

c) solenie mieszanką 50% I , II kolejność – 567,51 km - jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

- 19 razy dla I kolejności (19,61 km x 19 = 372,59 km)

- 11 razy dla II kolejności (17,72 km x 11 = 194,92 km)

2. Drogi na wsi do zimowego utrzymania:

a) płużenie III kolejność – 579,92 km – jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

- 8 razy dla III kolejności (72,49 km x 8 = 579,92 km)

b) płużenie i solenie mieszanką 50% III kolejność – 1 014,86 km - jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

- 14 razy dla III kolejności (72,49 km x 14 = 1 014,86 km)

 c) solenie mieszanką 50% III kolejność – 724,9 km - jest to szacunkowa ilość kilometrów przy założeniu Zamawiającego, że ilość wyjazdów w okresie od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. dla poszczególnych kolejności wyniesie:

 - 10 razy dla III kolejności (72,49 km x 10 = 724,9 km)

3. Wykonanie zamówienia w zakresie płużenia polega na:  likwidacji śliskości zimowej ulic miejskich, odśnieżaniu nawierzchni ulic miejskich oraz dróg gminnych (za śliskość zimową uważa się zjawisko występujące na drogach wskutek utworzenia się na jezdni warstw lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu; śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy albo zlodowacenia lub śliskości pośniegowej; likwidowanie śliskości zimowej to usuwanie gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą środków zwiększających szorstkość; odśnieżanie jezdni polega na oczyszczaniu jezdni ze śniegu poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze).

4. Wprowadza się I, II, III kolejność utrzymania ulic i dróg.

- Kolejność I utrzymania polega na ciągłym utrzymaniu „czarnej nawierzchni” ulic;

- Kolejność II utrzymania polega na usuwaniu śliskości po zakończeniu akcji na ulicach objętych I kolejnością oraz bieżące odśnieżanie;

- Kolejność III utrzymania przy obfitych opadach śniegu polega na doprowadzeniu ulic i dróg do przejezdności oraz na okresowym posypywaniu mieszanką piasku z solą ulic i dróg gminnych (głównie w miejscach niebezpiecznych t.j.: skrzyżowania, łuki, spadki podłużne powyżej 3 %).

Początek III kolejności utrzymania ulic i dróg wiejskich następuje każdorazowo na wezwanie Zamawiającego (wskazana będzie lokalizacja i termin rozpoczęcia usługi).

Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic i dróg oraz złoży stosowne oświadczenie.

5. Dopuszczalne odstępstwa podczas prowadzenia "akcji zima”:

- przy opadach śniegu - przy występowaniu śliskości zimowej śnieg luźny - 4 godz. gołoledź - 2 godz. błoto pośniegowe - 6 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. śnieg zajeżdżony - nigdy lodowica – nigdy

Wydłużenie czasu reakcji w ramach zimowego utrzymania i likwidacji śliskości dopuszcza się wyjątkowo w przypadkach: gdy obfitym opadom śniegu będą towarzyszyć zawieje i zamiecie śnieżne, po opadzie śniegu nastąpi spadek temperatury poniżej -10˚ C, wystąpią ciągłe intensywne opady śniegu.

6. Wykaz ulic i dróg do płużenia stanowią załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy. 7. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy. 8. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami (załącznik nr 6a do SIWZ).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-15
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji)

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – północna część gminy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Drogi gruntowe położone na północ od drogi krajowej nr 50 – 500 godz. pracy sprzętu - jest to szacunkowa ilość godzin. Miejscowości do zimowego utrzymania: - Bikówek, Dębie, Uleniec, Załącze, Worów, Wola Worowska, Zalesie, Głuchów, Wysoczyn. - Duży Dół, Podole, Las Lesznowolski, Mirowice, Lesznowola, Gościeńczyce, Kośmin. - Szczęsna, Kobylin, Maciejowice, Mieczysławówka, Janówek, Słomczyn, Lisówek, Żyrówek.

2. Wykonanie zamówienia polega na odśnieżaniu spychaczem gruntowych dróg gminnych. Zamawiający wskazuje, że nie można wykorzystywać łyżek załadunkowych. Utrzymanie przejezdności dróg przy obfitych opadach śniegu polega na wypychaniu śniegu lub jego ugniataniu w zależności od lokalnych możliwości działania, przede wszystkim w miejscach niebezpiecznych t.j.: skrzyżowaniach, łukach, spadkach podłużnych powyżej 3 %. Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic i dróg oraz złoży stosowne oświadczenie. Początek odśnieżania ulic i dróg nieutwardzonych następuje każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

3. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy.

4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami (załącznik nr 6b do SIWZ).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-15
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji)

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Odśnieżanie ulic i dróg gruntowych w mieście i na wsi - południowa część gminy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Drogi gruntowe położone na południe od drogi krajowej nr 50 i ulice gruntowe w granicach miasta Grójca – 500 godz. pracy sprzętu - jest to szacunkowa ilość godzin. Do zimowego utrzymania: - ulice gruntowe w obrębie granic miasta Grójca. - Grudzkowola, Piekiełko, Skurów, Kępina, Pabierowice, Wólka Turowska, Krobów. - Marianów, Wola Krobowska, Kociszew, Częstoniew, Częstoniew Kolonia, Mięsy, Falęcin

2. Wykonanie zamówienia polega na odśnieżaniu spychaczem gruntowych dróg gminnych. Zamawiający wskazuje, że nie można wykorzystywać łyżek załadunkowych. Utrzymanie przejezdności dróg przy obfitych opadach śniegu polega na wypychaniu śniegu lub jego ugniataniu w zależności od lokalnych możliwości działania, przede wszystkim w miejscach niebezpiecznych t.j.: skrzyżowaniach, łukach, spadkach podłużnych powyżej 3 %. Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic i dróg oraz złoży stosowne oświadczenie. Początek odśnieżania ulic i dróg nieutwardzonych następuje każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

3. Wykaz ulic i dróg zawiera załącznik do wzoru umowy.

4. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy.

5. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami (załącznik nr 6c do SIWZ).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-15
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji

40,00

Cena

60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Usuwanie śniegu z ulic i parkingów miasta.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Wykonanie zamówienia w zakresie wywozu śniegu polega na załadunku śniegu ładowarką samobieżną na samochody ciężarowe pojemności min. 10 m3 i wywozie śniegu w okolice targowiska miejskiego w Kobylinie – łącznie przewiduje się wywóz 180 szt. wywrotek ze śniegiem - jest to szacunkowa ilość. Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic i parkingów oraz złoży stosowne oświadczenie. Początek odśnieżania ulic i parkingów następuje każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

2. Wykaz parkingów i ulic w mieście przeznaczonych potencjalnie do wywozu śniegu oraz wykaz sprzętu używanego przy wykonywaniu umowy zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy.

4. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami (załącznik nr 6d do SIWZ).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-15
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji)

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przewiduje się pracę małego pługu samobieżnego przy odśnieżaniu chodników przez 160 godzin - jest to szacunkowa ilość godzin.

2. Wykonanie zamówienia polega na przejeździe jednorazowym pługu po chodnikach w celu wykonania ścieżki dla pieszych o szerokości min. 60 cm. Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic oraz złoży stosowne oświadczenie.

3. Wykaz ulic w mieście przeznaczonych do odśnieżania będzie ustalany na bieżąco przed usługą.

4. Początek odśnieżania chodników następuje każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

5. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy.

6. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami (załącznik nr 6e do SIWZ).


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-15
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu lub sprzętu (czas reakcji)

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Zastępca Burmistrza

……………..……………

/Jarosław Rupiewicz /

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:27.08.2020 14:32
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:27.08.2020 16:51