Ogłoszenie nr 603159-N-2020 z dnia 2020-10-28 r.
 

Gmina Grójec: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało powierzone na podstawie zawartego porozumienia Gminie Grójec .
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu z siedzibą przy Alei Niepodległości 6a, 05-600 Grójec, NIP 797-13-86-230, Regon 670742688

Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu z siedzibą przy ul. Laskowej 17, 05-600 Grójec, NIP 797-00-07-153, Regon 000330967

Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec, NIP 797-14-78-191, Regon 670061304

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu im. W. S. Laskowskiego z siedzibą przy Alei Niepodległości 22, 05-600 Grójec, NIP 797-19-47-958, Regon 140811572

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec z siedzibą przy ul. Laskowej 8, 05-600 Grójec, NIP 797-12-90-085, Regon 670690690

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec, NIP 797-14-44-453, Regon 000772659

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu z siedzibą przy ul. Polnej 17a, 05-600 Grójec, NIP 797-17-98-323, Regon 000772719

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34, 05-600 Grójec, NIP 797-14-50-933, Regon 000772702

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku z siedzibą w Bikówku 21, 05-600 Grójec, NIP 797-14-44-476, Regon 000777036

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli z siedzibą w Lesznowoli ul. Szkolna 1, 05-600 Grójec, NIP 797-18-61-866, Regon 000772694

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie z siedzibą w Częstoniewie – Kolonia 60, 05-600 Grójec, NIP 797-13-08-537, Regon 000772688

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu z siedzibą przy ul. Laskowej 6, 05-600 Grójec, NIP 797-20-55-529, Regon 362027317

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 54, 05-600 Grójec, NIP 797-20-34-496, Regon 142655290

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu z siedzibą przy ul. Okrężnej 1A, 05-600 Grójec, NIP 797-20-34-473, Regon 142655432


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grójec, krajowy numer identyfikacyjny 67022331000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  47 , 05-600  Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 643 091, , e-mail urzad@grojecmiasto.pl, , faks 486 642 103.
Adres strony internetowej (URL): www.grojecmiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Grójec odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: 1) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; 2) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; 3) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; 4) powołanie biegłych; 5) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; 6) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; 7) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); 8) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej.

Strony porozumienia ustaliły, że po wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym wspólnie postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, każda ze Stron zawrze odrębną umowę na dostawę energii elektrycznej z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Strony ustaliły, że współpraca w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, jest współpracą nieodpłatną.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.grojecmiasto.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.przetargi.gminagrojec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Numer referencyjny: WI.271.32.2020.KOI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej Gminy Grójec, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz zasadami określonymi w odpowiednich koncesjach. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach i standardach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017r.. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wynosi 2 796 882 kWh. Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60% wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi sprzedaży energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 5 % wolumenu zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi sprzedaży energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 5 % wolumenu zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wszystkich punktów poboru należących zarówno do Gminy Grójec, ujętych w arkuszu 1 załącznika nr 1 do SIWZ, oraz pozostałych punktów poboru (należących do podmiotów wymienionych w rozdziale I pkt 2 - 15), ujętych w arkuszu 2 załącznika nr 1 do SIWZ zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz kolejny. Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru zawarte są z PGE Obrót S.A. na czas określony do 31.12.2020 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum dwie (na rzecz dwóch podmiotów) dostawy energii elektrycznej o wartości co najmniej 1 000 000 kWh w skali roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunku przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunku przez którykolwiek podmiot.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1) Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - na potwierdzenie warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 1 SIWZ;

2) Wykaz dostaw energii elektrycznej o wartości co najmniej 1 000 000 kWh w skali roku, wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. do obiektów Zamawiającego,

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy) –w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

3) informację o podmiocie wspólnym – załącznik nr 8 do SIWZ – jeśli dotyczy,

4) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – jeśli dotyczy,

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów – jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,

2) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku nowych obiektów w 2021 r, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ lub też zlikwidowanych oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy energii elektrycznej w przypadkach określonych w zdaniu 1, przy czym zwiększenie to nie może przekroczyć 5 % wolumenu zamówienia podstawowego i będzie następowało na podstawie aneksu do umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach taryfowych, które zostały wycenione w Formularzu cenowym,

3) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,

4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,

5) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.

 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Burmistrz

 

…………………….

Dariusz Gwiazda

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.20201. do 31.12.2021 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:28.10.2020 12:52
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:05.11.2020 08:00