WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Agnieszka Skarżyńska– Naczelnik Wydziału 6  
2. Paulina Opala - inspektor 6
tel. (48)664-30-91 wew.67
3. Justyna Kowalczyk - inspektor
4. Marek Wilski - inspektor
 

 

 

Do zakresu zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1)            prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, należących do   kompetencji Gminy;

2)            wykonywanie zadań należących do kompetencji Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

3)            prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;

4)            prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

zanieczyszczenia powietrza przez osoby fizyczne;

5)            prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  nieprawidłowego

użytkowania zbiorników bezodpływowych i składowania odpadów w miejscach do tego ni eprzeznaczony ch;

6)            wydawanie decyzji zezwalających na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy;

7)            prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy;

8)            opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych o pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, eksploatację studni głębinowych, wydawanie koncesji górniczych i opiniowanie projektów robót geologicznych;

9)            prowadzenie spraw dotyczących opłat za usługi wodne;

10)         prowadzenie spraw w zakresie zieleni miejskiej, pielęgnacji drzewostanu oraz planowanie nowych nasadzeń - zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie ww. prac;

11)         prowadzenie spraw w zakresie zakłócenia stosunków wodnych na nieruchomościach osób fizycznych;

12)         prowadzenie spraw w zakresie dotowania spółek wodnych;

13)         prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów;

14)         opieka nad gminnymi parkami zabytkowymi;

15)         opieka nad pomnikami przyrody;

16)         prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody;

17)         edukacja ekologiczna - organizowanie warsztatów, konkursów i imprez o tematyce ekologicznej;

18)         prowadzenie spraw związanych z programami i planami związanymi z ochroną środowiska;

19)         prowadzenie spraw w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nadzór

nad odławianiem bezpańskich psów;

20)         prowadzenie spraw w zakresie windykacji długów za najem lokali mieszkalnych od Gminy;

21)         prowadzenie spraw w zakresie planowania energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy;

22)         prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność przez Gminę pojazdów porzuconych na drogach;

23)         nadzór nad budową, remontami i eksploatacją kotłowni, sieci cieplnej i węzłów cieplnych;

24)         dekorowanie miasta flagami państwowymi oraz świetlnymi dekoracjami świątecznymi;

25)         nadzór nad zużyciem energii i wody w hydrantach p.poż oraz zdrojach ulicznych;

26)         urządzanie, utrzymywanie i wyposażanie ogródków jordanowskich oraz placów zabaw dla dzieci;

27)         organizacja odbioru odpadów azbestowych od osób fizycznych;

28)         prowadzenie bazy azbestowej;

29)         sprawowanie nadzoru nad składowiskami odpadów;

30)         nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk;

31)         sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej i prowadzenie ich ewidencji;

32)         nadzór i współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania

czystości i porządku, odśnieżania chodników i prac w zakresie zieleni niskiej;

33)         prowadzenie i nadzór nad zadaniami w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy;

34)         prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,

Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;

35)         sprawowanie kontroli zarządczej w wydziale w zakresie przypisanych zadań.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:02.02.2021 11:06
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:19.03.2021 11:00