Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100ha na okres 5 lat i ulgi w podatku w pierwszym i drugim roku po upływie okresu 5-letniego zwolnienia

Jakie dokumenty:
Wniosek o zastosowanie zwolnienia lub ulgi podatkowej

Załączniki:

  1. Akt Notarialny umowy kupna gruntów lub prawa wieczystego użytkowania
  2. Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, stwierdzające że zbywca gruntów nie jest małżonkiem , krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową nabywcy gruntów.
  3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
  4. Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (za rok, w którym składany jest wniosek i dwa lata poprzednie)
  5. Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)


Opis procedury:
Wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 32 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji o udzieleniu zwolnienia lub ulgi w podatku rolnym

Opłaty skarbowe:
nie występują

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
Załącznik Nr 1 – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy: pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub jej nie otrzymania.
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.
Załącznik Nr 4 – Druk oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego...
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 16:32
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.03.2016 08:24