Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego...

 

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100ha na okres 5 lat i ulgi w podatku w pierwszym i drugim roku po upływie okresu 5-letniego zwolnienia

Jakie dokumenty:
Wniosek o zastosowanie zwolnienia lub ulgi podatkowej

Załączniki:

  1. Akt Notarialny umowy kupna gruntów lub prawa wieczystego użytkowania
  2. Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, stwierdzające że zbywca gruntów nie jest małżonkiem , krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową nabywcy gruntów.
  3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
  4. Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (za rok, w którym składany jest wniosek i dwa lata poprzednie)
  5. Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)


Opis procedury:
Wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 32 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji o udzieleniu zwolnienia lub ulgi w podatku rolnym

Opłaty skarbowe:
nie występują

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
Załącznik Nr 1 – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy: pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub jej nie otrzymania.
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.
Załącznik Nr 4 – Druk oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 16:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.03.2016 08:24 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:33 Zmieniono tytuł załącznika z " Formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę -" na "1 Formularz
informacji przedstawianych przez wnioskodawcę -"

(Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:33 Dodano załącznik " Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę -"

(Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:33 Usunięto załącznik 1. Formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę -

(Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:32 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
24.03.2016 08:32 Zmieniono tytuł załącznika z "4. Druk oświadczenia - "
na "4. Druk oświadczenia składanego pod rygorem
odpowiedzialności karnej- "

(Rafał Markiewicz)
04.03.2016 13:09 Dodano załącznik "4. Druk oświadczenia - "
(Maciej Półtorak)
04.03.2016 13:08 Dodano załącznik "3. Oświadczenie dotyczące powiązań -
"

(Maciej Półtorak)
04.03.2016 13:07 Dodano załącznik "2. Oświadczenie o wielkości otrzymanej
pomocy - "

(Maciej Półtorak)
04.03.2016 12:46 Dodano załącznik "1. Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę - "

(Maciej Półtorak)
04.03.2016 12:41 Usunięto załącznik Druk oświadczenia
(Maciej Półtorak)
04.03.2016 12:41 Usunięto załącznik Druk oświadczenia
(Maciej Półtorak)
04.03.2016 11:15 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:43 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
28.06.2011 09:52 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 08:46 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 08:45 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:54 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:34Dodano załącznik "Druk oświadczenia"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:34Dodano załącznik "Druk oświadczenia"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:24Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:24Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 16:32 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)