INFORMACJA DOTYCZACA ZGŁSZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRÓJCU

Od 17 grudnia 2021r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która  reguluje ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń tzw sygnalisty.

Główną przesłanką do uzyskania statusu sygnalisty jest to, że te informacje na temat naruszeń zostały pozyskane w kontekście związanym z pracą, czyli w sytuacji gdy osoba wykonuje bądź wykonywała w przeszłości  jakieś działania na rzecz podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa czy naruszenia aktów wewnętrznych tego podmiotu.

Sygnalistą zatem mogą być takie osoby min jak:

pracownicy, byli pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, samozatrudnieni, wspólnicy, stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,  osoby w trakcie rekrutacji.

Wynikającą z Dyrektywy  ochronę stosuje się nie tylko do sygnalistów, ale także do osób, które ich wspierają, które można podzielić na 3 grupy: 

  1. po pierwsze - osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, np. inny pracownik pomagający przygotować dokumenty dot. nieprawidłowości. .
  2. Kolejną grupą związaną z sygnalistą, oprócz osób bezpośrednio mu pomagających, są osoby trzecie. Takie, które mogą doświadczyć odwetu czy działań przeciwko nim. Mogą to być np. współpracownicy, koledzy z działu, w którym pracuje sygnalista, którzy również zostaną ukarani, gdy wyda się w organizacji, kim był sygnalista.
  3. Trzecia grupa objęta ochroną to podmioty prawne stanowiące własność osoby dokonującej zgłoszenia bądź takie, dla których ta osoba pracuje czy też jest z nimi w jakiś sposób powiązana. Przykładem może być sytuacja, gdy zgłoszenie pochodzi od pracownika kontrahenta-wykonawcy.

Zgodnie z Dyrektywą dziedziny, których zgłaszane naruszenia mogą dotyczyć  to m.in. zamówienia publiczne, kwestie finansowe i podatkowe, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych. 

Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku poufności, zniesławienie, naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz z tytułu roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub prawa pracy. Warunkiem jest jednak, żeby istniały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z dyrektywą;

 W celu  stworzenia kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  i innych osób wspierających lub pomagających sygnaliście Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu wdrożył do stosowania Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Zarządzenie Nr WO.0050.175.2021 z 15.12.2021r.

Procedura:

-           umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,

-           gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,

-           zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Wyznaczono osobę do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, którą jest Katarzyna Szurgot – audytor wewnętrzny.

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres:  sygnalista@grojecmiasto.pl

w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobie wyznaczonej osobiście lub telefonicznie na nr tel 48 664 30 91 wew.45;

  1. w formie listownej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego  47, 05-600 Grójec , koniecznie  z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie nieprawidłowości",
  2. osobiście lub telefonicznie do pracownika będącego osobą  wyznaczoną  w Urzędzie (nr tel : 48 664 30 91 wew.45).
  3. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zawieszonej  na ścianie korytarza na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy drzwiach  pokoju nr 5.

 

Oprócz wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości , ustanowionego przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, Dyrektywa przewiduje możliwość zgłaszania nieprawidłowości również dwoma innymi kanałami:

- zewnętrznym (do właściwego organu) , lub

- w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA DOTYCZACA ZGŁSZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:17.12.2021 14:51
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:20.12.2021 08:17