Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:


1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2) zakup i zainstalowanie:
a/ deszczowni
b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)Jakie dokumenty:
Wniosek podatnika zawierający nr identyfikatora podatkowego, określenie rodzaju inwestycji, okresu jej realizacji, poniesionych wydatków.

Załączniki:
1. Rachunki stwierdzające poniesione wydatki inwestycyjne
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.;)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz.U. z 2007r. poz. 404 z późn. zm.)

Opis procedury:
Wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 32 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec (przed wydaniem decyzji sporządzenie protokołu w miejscu wykonania inwestycji na okoliczność stwierdzenia zakończenia i oddania do użytku inwestycji)


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji o udzieleniu ulgi w podatku rolnym

Opłaty skarbowe:
nie występują

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze:
Załącznik Nr 1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 16:39
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:04.03.2016 12:36