WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Wydział podatków i opłat:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.  
1.Hanna Majewska –  Naczelnik Wydziału 27 (48) 664-30-91 wew. 37  
2. Urszula Kurczyńska – inspektor 28  
3. Iwona Pietras - inspektor
4. Kinga Rozmuszyńska - podinspektor
32 (48) 664-30-91 wew. 43  
5. Małgorzata Dębowska Wieczorek - inspektor
6. Milena Komorowska - inspektor
1 (48) 664-30-91 wew. 51  
7. Renata Kaźmierczak - z-ca naczelnika
8. Renata Dudek - inspektor
1a (48) 664-30-91 wew. 46  

9. Agnieszka Burzyńska - podinspektor
10. Magdalena Maciak – inspektor
11. Małgorzata Stykowska - inspektor

12.Magdalena Jaworska - podinspektor

33 (48) 664-30-91 wew. 44  

 

 1. Prowadzenie ewidencji wymiarowej podatników i podstaw opodatkowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych,
 2. Prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla należności podatkowych i wystawianie dowodów wpłat,
 3. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat oraz prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości informacji i deklaracji składanych przez podatników,
 4. Prowadzenie postępowań podatkowych i kontrolnych w zakresie prawidłowości wymiaru i poboru podatków i opłat
 5. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, dokonywanie okresowych analiz ściągalności zaległości podatkowych oraz zabezpieczanie należności podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej i inne formy zabezpieczenia uregulowane w przepisach prawa,
 6. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg i zwolnień ustawowych oraz udzielanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi a także innymi jednostkami kontroli finansowej.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez gminę przedsiębiorcom,
 9. Prowadzenie urządzeń księgowych opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów dzierżawnych za grunt oraz opłat za wykup nieruchomości i lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz wystawianie dowodów wpłat,
 10. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny  wynikający z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji,  rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu
  a w szczególności  zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 11. Dokonywanie rozliczeń inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i opłaty targowej,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących targowisk oraz kontrola poboru opłaty targowej i nadzór nad targowiskami,
 13. Prowadzenie spraw dotyczących opłat skarbowej,
 14. Weryfikacja wniosków, prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji oraz sprawozdawczość w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
 15. Współpraca z organami: ewidencji gruntów i budynków, ewidencji pojazdów, architektoniczno – budowlanymi, skarbowymi itp. w zakresie zbierania informacji podatkowych,
 16. Rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych realizowanych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody gminy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 17:47
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.07.2021 09:28