Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu

Burmistrz
Gminy i Miasta Grojec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

   
 • jest obywatelem polskim, 
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym, 
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zajmowanie w/w stanowiska, 
 • posiada znajomość obsługi komputera (Windows ewentualnie Word i Excel),

2. Wymagania dodatkowe:

   
 • znajomość ogólnych przepisów dotyczących samorządu gminnego i ogólnego prawa podatkowego z zakresu właściwości gminnych organów podatkowych, 
 • komunikatywność, 
 • odporność na stres, 
 • podjęcie pracy na w/w stanowisku nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników naboru.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   
 • uzupełnianie i prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym, 
 • prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ) oraz przepisami prawa materialnego w zakresie opodatkowania nieruchomości, 
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zmiany, uchylenia decyzji ostatecznych, 
 • przygotowanie decyzji innych pism w sprawach podatkowych do doręczenia za pośrednictwem poczty lub interesanta, 
 • uczestnictwo w kontrolach podatkowych, 
 • systematyczne sprawdzanie oraz podejmowane czynności zmierzających do zachowania powszechności i prawidłowości opodatkowania w powierzonym zakresie, 
 • bieżąca obsługa interesantów.

4. Wymagane dokumenty:

   
 • list motywacyjny, 
 • CV (życiorys), 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu) 
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia, 
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych, 
 • oryginał kwestionariusza osobowego, 
 • oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach od 8 00 do 15 00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy” w terminie do 03.01.2006r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2005 18:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.11.2019 12:23Dokument został odzyskany. (Rafał Markiewicz)
05.11.2019 12:22Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
16.05.2007 10:41 Zmiana położenia (Maciej Półtorak)
20.12.2005 08:19 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
19.12.2005 18:30 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)