Uchwała Nr IV/28/06

Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grójec na rok 2007.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 46.982.664 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.464.214 zł,
  zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki inwestycyjne w roku 2007,
  zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 518.450 zł z przeznaczeniem na:
 2. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                        - 518.450 zł,
 3. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.018.450 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości                                                 - 400.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. wydatki bieżące                                       w kwocie     - 220.000 zł,
  2. wydatki inwestycyjne                                w kwocie     - 180.000 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 294.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 116.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

zakładów budżetowych: przychody – 8.524.860 zł, wydatki – 8.524.860. zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 562.660 zł; wydatki -562.660 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

 1. Dotację przedmiotową dla Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”
z tytułu dopłaty do 1 metra kwadratowego stadionu przy ul. Laskowej w Grójcu   -  5,46 zł,
z tytułu dopłaty do 1 metra kwadratowego hali sportowej wraz z kompleksem boisk przy ul. Sportowej   - 19,34 zł,
z tytułu dopłaty do każdej osoby korzystającej z pływalni -   3,40 zł,
z tytułu dopłaty do każdej osoby biorącej udział w sportowych imprezach własnych oraz w sekcjach sportowych - 17,78 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 8.   

 1. Dotacje podmiotowe dla:
  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę      - 1.100.000 zł,
  działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości - 1.796.400 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 270.450zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody       - 170.000 zł,
wydatki            - 295.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu          - w kwocie 1.000.000 zł.
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
  zaciągniętych pożyczek i kredytów                         - w kwocie  1.500.000 zł.

 

§ 11


Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,
 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000zł,
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Gminy na 2007r. - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/28/06 z dnia 18.12.2006r.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:12.02.2007 10:06
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:12.02.2007 10:08